The TUXEDO

81, Phố Huế
Hai Bà Trưng
Hà Nội

info@thetuxedo.vn

contacts

Ph: +39 0444 580022
Fax: +39 0444 580295